Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Cindy Personal Training en een POWERMOM, tenzij Cindy Personal Training en de POWERMOM voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Eenvoudig gezegd

Deze voorwaarden gelden voor alle POWERMOMS deelnemers.

Definities

 • Cindy Personal Training: statutair gevestigd te Opmeer, Middelweg 2, 1716 KC
 • POWERMOM: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een 16 weken abonnement heeft afgesloten bij Cindy Personal Training.
 • De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Cindy Personal Training en de Powermom.

1) Tot stand komen overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Cindy Personal Training en de Powermom komt tot stand door middel van:
  Het online aanmelden via een online formulier/ aanvraag call op de website van Cindy Personal Training..
  Nadat de Powermom de registratie voor Cindy Personal Training heeft volbracht, akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden en op de button ‘Naar betalen’ heeft geklikt is de Overeenkomst geldig.
 2. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Cindy Personal Training worden overgedragen.
 3. Een Powermom heeft bij het online aanmelden het recht om aan Cindy Personal Training mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de startdatum (dag 1) van haar Powermomplan. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 4. Cindy Personal Training gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn. De Powermom garandeert dat zij een correcte geboortedatum opgeeft. Cindy Personal Training heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar.
 5. Cindy Personal Training verwerkt persoonsgegevens van de Powermom binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven. Hoe we persoonsgegevens verwerken staat vermeldt in het privacy statement (https:// https://www.cindypersonaltraining.nl/privacy-verklaring/).
 6. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Cindy Personal Training de persoonsgegevens voor de doeleinden:
  a. Facturatie
  b. Debiteurenadministratie
  c. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
  d. Informatie aan de werkgever van de Powermom over het gebruik van het aanmelding
  e. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
  f. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van Cindy Personal Training en/of diensten van aanverwante moeder- en zustermaatschappijen die te maken hebben met de diensten van Cindy Personal Training
  7. Cindy Personal Training mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.
 7. De door de tijdens Powermom het plan te gebruiken trainingsplannen en kennisvideo’s, voedingsplannen en overige gegevens welke aangemerkt kunnen als intellectuele eigendommen worden niet aangemerkt als persoonsgegeven en zijn als dusdanig ook niet onderhevig aan de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

  9. De Powermom zal haar trainingsplannen, kennisvideo’s en overige op maat gemaakte plannen niet delen met derden.

2) Abonnementsgelden

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt 16 weken. Het contract kan niet tussentijds worden gewijzigd, gepauzeerd of stopgezet.
 2. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.
 3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Cindy Personal Training de aanmelding heeft ontvangen.
 4. De Powermom is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. Cindy Personal Training biedt de Powermom echter de gelegenheid om de overeenkomst in periodieke termijnen van een maand bij vooruitbetaling te voldoen.
 5. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden middels automatische incasso per periode van 1 maand vooruit, waarbij de eerste betaling direct uitgevoerd wordt middels één van de beschikbare betaalmethoden. De eerste betaling geldt in deze als machtiging voor automatische incasso. Het is ook mogelijk om het gehele abonnement in één keer vooruit te betalen via de beschikbare betaalmethoden. Op de betaling zijn tevens de algemene voorwaarden van de gekozen betaalmethode van toepassing.
 6. De betaling dient uiterlijk voor de start van een nieuwe maand op de rekening van Cindy Personal Training te staan. Cindy Personal Training is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.
 7. Bij een niet tijdige ontvangst, stornering of chargeback van het verschuldigde bedrag, wordt de Powermom een betalingsherinnering gestuurd. De Powermom krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de Powermom na deze periode van twee weken in gebreke is, worden alle nog openstaande abonnementstermijnen direct opeisbaar en wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de Powermom
 8. Cindy Personal Training is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de Powermom te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 9. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

Eenvoudig gezegd

Je abonnement bij Cind Personal Training duurt 16 weken, je kunt daarna altijd verlengen, je kunt het abonnement niet verkorten.

Je bent verplicht het abonnementsgeld op tijd te betalen.

3) Diensten en verplichtingen Partijen

 1. Cindy Personal Training levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen op pijlers als gedrag, voeding, training en herstel.
 2. De door Cindy Personal Training te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
 3. Doordat de diensten van Cindy Personal Training online geleverd worden, kan Cindy Personal Training niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
 4. Cindy Personal Training zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de Powermom ontvangen wordt.
 5. Inbreuk op rechten van de Powermom dienen per e-mail gemeld te worden op info@cindypersonaltraining.nl. Na de melding zal Cindy Personal Training de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tij onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.
 6. Zijn er vooraf blessures of andere complicaties aanwezig dan is de Powermom verplicht haar huisarts of fysio te raadplegen alvorens te beginnen met Online Coaching bij Cindy Personal Training
 7. De Powermom is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
 8. De Powermom heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
 9. De Powermom verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de
  Powermom zal worden aangepast.
 10. De Powermom mag derden geen trainschema’s, voedingsplannen en kennisvideo’s doorgeven. Bij overtreding is de Powermom volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
 11. De Powermom is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Cindy Personal Training en derden, ten gevolge van de door de Powermom gedeelde informatie.
 12. De Powermom gaat akkoord dat Cindy Personal Training alle door de Powermom aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 1.8 van deze Algemene Voorwaarden.
 13. Cindy Personal Training behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van het plan te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de Powermom gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de Powermom gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.
 14. In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de Powermom slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan Cindy Personal Training

Eenvoudig gezegd

Niemand is perfect, Cindy Personal Training ook niet. Cindy Personal Training doet haar best om haar diensten zo snel en zo goed mogelijk aan te leveren, maar word niet meteen boos als er een keer iets mis gaat. Als je me wilt helpen door middel van feedback, dan sta ik altijd open voor een gesprek.

Cindy Personal Training respecteert auteursrechten en verwacht dat jij dat ook doet. Als jij informatie aanlevert die je niet had mogen aanleveren, en Cindy lijdt daardoor schade dan ben jij aansprakelijk.

Zorg dat je een huisarts hebt geraadpleegd voor je aan Powermom begint, je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid.
Cindy Personal Training mag altijd besluiten om te stoppen met het aanleveren van haar diensten. Uiteraard zorgt Cindy dan voor een nette afhandeling van zaken.

 

4) Risico en aansprakelijkheid

 1. Cindy Personal Training is niet aansprakelijk voor schade van de Member die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.
 2. Cindy Personal Training is niet aansprakelijk voor schade van de Member die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Cindy Personal Training geleverde diensten.
 3. Cindy Personal Training is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Member zijn aangeleverd.
 4. Cindy Personal Training is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Cindy Personal Training.
 5. Cindy Personal Training is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus.
 6. Cindy Personal Training is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door Cindy Personal Training geleverde diensten

 

 

5) Beëindigen

 1. Het traject Powermom eindigt automatisch na verloop van de contractduur.
 2. De Powermom kan haar traject niet tussentijds opzeggen.
 3. Cindy Personal Training behoudt zich het recht voor bij ernstig of herhaaldelijk onaanvaardbaar gedrag door de Powermom naar Cindy Personal Training om de overeenkomst te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.

Eenvoudig gezegd

Je abonnement eindigt vanzelf na 4 maanden. Je kunt het abonnement altijd verlengen.

Tussentijds stoppen kan niet.

6) Intellectuele eigendom

 1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Powermom dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van Cindy Personal Training en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 2. Cindy Personal Training verleent de Powermom een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Cindy Personal Training) recht om de producten en diensten van Cindy Personal Training te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
 3. Bij beëindiging van het Powermom traject (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door Cindy Personal Training op grond van artikel 8.4) vervalt het recht van de Member om gebruik te maken van de door Cindy Personal Training geleverde producten en diensten. De tijdens de looptijd van het traject geleverde producten en diensten blijven eigendom van Cindy Personal Training en worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van de Powermom
 4. Wanneer in een overeenkomst tussen Cindy Personal Training en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van Cindy Personal Training wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.
 5. Het is de Powermom uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Cindy Personal Training te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Cindy Personal Training.

Eenvoudig gezegd

Jouw Powermom plan (waaronder dus de gedragslessen, je trainingen en de berichten van Cindy Personal Training), is gericht aan jou en alleen voor jou bestemd. Het is niet de bedoeling dat je deze informatie zomaar openbaar gooit en met anderen deelt. Anders heeft Cindy Personal Training straks geen bestaansrecht meer.

Natuurlijk mag je alles wat je leert gewoon bespreken met de mensen om je heen. Maar begin niet jouw eigen versie van Powermom op basis van de informatie van Cindy Personal Training

8) Communicatie

 1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door Cindy Personal Training zoals e-mail.
 2. De Powermom gaat ermee akkoord dat Cindy Personal Training de Powermom mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.
 3. De Powermom gaat ermee akkoord dat Cindy Personal Training of één van de aan haar gelieerde moeder- of zustermaatschappijen de Member mag benaderen voor commerciële doeleinden. De Powermom heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.
 4. Binnen de diensten van Cindy Personal Training kunnen Powermoms die middels een besloten privé facebook groep geïnformeerd worden van kennisvideo’s onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten. De Powermom verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder maar niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de diensten van Cindy Personal Training en beëindiging van de gebruikslicentie. De betaalverplichting voor de deelnemer voor het afgesloten abonnement vervalt hiermee niet.
 5. Het staat Cindy Personal Training ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

9) Slotbepalingen

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Cindy Personal Training is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Cindy Personal Training en een Powermom zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 3. Door het aangaan van een online Powermom traject verklaart de Powermom de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.
 4. Cindy Personal Training is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.

Eenvoudig gezegd

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing en mochten jij en Cindy Personal Training ruzie maken en hier niet samen uitkomen, dan is de Nederlandse rechter bevoegd.

10)  Aanvullende voorwaarden betreffende: abonnementsduur

4 maanden abonnement

 

De gehele looptijd van je abonnement bestaat uit één periode van 4 maanden. Na deze periode van 4 maanden kun je kiezen om door te gaan of stopt je abonnement.

In overleg met Cindy Personal Training zijn er nog een aantal opties om een andere vorm van een dienst af te nemen. Deze diensten worden tijdens of na je abonnement aangeboden.